Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor de werking van deze website. We gebruiken extra cookies voor de ondersteuning van aanvullende functionaliteiten op de website of om anonieme gebruikersstatistieken te verzamelen voor het verbeteren van de website. Meer informatie

Privacyverklaring

Van toepassing voor Medtronic in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

Introductie

Deze website www.medtronic-diabetes.nlshop.medtronic-diabetes.nl is eigendom van en wordt beheerd door Medtronic Trading NL B.V. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Medtronic omgaat met de bescherming van uw persoonsgegevens en hoe deze gegevens worden gebruikt. Deze privacyverklaring is geldig vanaf de datum die onderaan is vermeld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden van de meest recente versie van de privacyverklaring. Lees onze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig om een beeld te krijgen van de algemene regels die van toepassing zijn op het gebruik van deze website. Medtronic zal uw persoonsgegevens altijd behandelen:

 • veilig, met vertrouwelijkheid en redelijkheid;
 • op gepaste wijze, in overeenstemming met onze verklaringen;
 • op rechtmatige wijze, met inachtneming van wetgeving, richtlijnen, voorschriften en principes op het gebied van gegevensbescherming.

Met de woorden wij/we en ons/onze bedoelen we de entiteit van Medtronic die aan het einde van deze privacyverklaring is vermeld.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

De privacyverklaring is van kracht als we gegevens verkrijgen en verwerken van de persoon die in de gegevens beschreven staat. Dat houdt in dat we bij gebruik van de woorden "u", "mij" en "ik" in deze privacyverklaring het individu bedoelen waarvan we de persoonsgegevens verkrijgen en verwerken. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van gegevens:

 • van onze medewerkers in het kader van hun arbeidsrelatie met ons;
 • in geval we andere niet-aansprakelijkheidsverklaringen, beleidsrichtlijnen, gebruiksvoorwaarden of andere middelen hanteren die aangeven dat deze verklaring niet van toepassing is en/of dat er een andere gedragsrichtlijn van toepassing is;
 • die u niet aanwijzen als een individu, met inbegrip van persoonsinformatie (hieronder gedefinieerd) die we hebben losgekoppeld van u als individu en die daardoor niet langer naar u verwijst.

Wat is gegevensverwerking?

Gegevensverwerking is het al dan niet automatisch verrichten van handelingen voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, gebruiken, bekend maken, aanpassen, wijzigen, corrigeren, ophalen, samenvoegen, blokkeren, wissen, overbrengen, vernietigen, vastleggen, ordenen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die op u betrekking hebben en waarmee we u kunnen identificeren, zoals uw:

 • naam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • adres
 • ziekenhuis-identificatienummer
 • bankrekeningnummer
 • alle andere gegevens die u aanwijzen of zouden kunnen aanwijzen en die op u betrekking hebben.

Bepaalde persoonsgegevens worden aangeduid met gevoelige informatie. Hieronder wordt gevoelige informatie gedefinieerd (zie 'Wat is gevoelige informatie'). Wanneer we in deze privacyverklaring de term persoonsgegevens gebruiken, rekenen we hiertoe ook gevoelige informatie, tenzij anders vermeld.

Wanneer en hoe komt Medtronic aan persoonsgegevens?

Medtronic kan op verschillende manieren aan persoonsgegevens komen. Bijvoorbeeld:

 • Op sommige plaatsen op onze website heeft u de mogelijkheid persoonsgegevens van uzelf naar ons te sturen, bijvoorbeeld bij het invullen van een registratieformulier, een enquête of een e-mailformulier. U kunt ons ook toestemming geven uw bezoeken aan onze website op uw persoon af te stemmen; nadat u ons enkele persoonsgegevens verstrekt, kunnen we uw bezoeken van onze website effectiever maken. Wanneer we deze informatie combineren met de niet-persoonlijke informatie die we uit zogenaamde 'cookies' (zie definitie hieronder) kunnen halen, kunnen we zien dat u onze website eerder heeft bezocht.
 • We verkrijgen persoonsgegevens van u wanneer u contact met ons opneemt voor informatie, producten of diensten.
 • We verkrijgen mogelijk uw persoonsgegevens voortvloeiend uit onze contacten met onze klanten, leveranciers en andere zakelijke contacten.

In welke gevallen verwerkt Medtronic persoonsgegevens?

Verwerking van uw persoonsgegevens (geen gevoelige informatie) geschiedt altijd overeenkomstig deze privacyverklaring en de van toepassing zijnde wetten en regelgeving, en kan in de volgende gevallen voorkomen:

 • in antwoord op uw vragen en verzoeken;
 • bij het aangaan van een contract of contractbesprekingen met u of over u;
 • om contact met u op te nemen over zaken waarvoor u wellicht belangstelling heeft, zoals informatie over klinische onderzoeken en producten en diensten van ons of anderen in overeenstemming met de privacyverklaring;
 • om contact met u op te nemen om terugkoppeling te vragen over onze producten en diensten;
 • voor analysedoeleinden, onderzoek en voor het ontwikkelen en verbeteren van programma's, producten, therapieën, diensten en informatie;
 • om uw persoonlijke identificatiegegevens te verwijderen (uw naam, e-mailadres, enz.). In dit geval staat u niet langer bij ons geregistreerd als een individu. Zodra we gegevens van persoonlijke kenmerken hebben ontdaan, zijn die gegevens niet langer persoonlijk en is deze privacyverklaring niet langer van toepassing op de betreffende gegevens.
 • om uw toegang tot onze website te personaliseren, bijvoorbeeld door u attent te maken op nieuwe ontwikkelingen waarvoor u mogelijk belangstelling heeft;
 • om op de naleving van deze privacyverklaring toe te zien en anderszins onze rechten of eigendommen te beschermen;
 • om uw vitale belangen, of die van iemand anders, te beschermen;
 • om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke uitspraken of andere wettelijke verplichtingen;
 • vanwege andere legitieme belangen, tenzij de gegevensverwerking uw rechten of vrijheden schaadt; of
 • om een andere reden, met uw instemming.

Wat is gevoelige informatie?

Tot gevoelige informatie behoren persoonsgegevens die iets zeggen over uw gezondheid of gezondheidsgerelateerd zijn (bijvoorbeeld het serienummer van uw apparaat, of de datum van implantatie van uw apparaat), uw ras of etnische achtergrond, geloofs- of filosofische overtuiging, seksuele geaardheid, politieke oriëntatie of vakbondslidmaatschap.

Gaat Medtronic met gevoelige informatie anders om dan met andere persoonsgegevens?

Medtronic verwerkt uw gevoelige informatie uitsluitend met uw goedvinden of in overeenstemming met de nationale wetgeving:

 • voor doeleinden waarvoor u nadrukkelijk toestemming heeft verleend;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van uw vitale belangen in gevallen waarin uw expliciete instemming niet kan worden gegeven of redelijkerwijs kan worden gevraagd;
 • als verwerking vereist is omwille van preventieve medische doeleinden, medische diagnose, het bieden van zorg of behandeling of gezondheidsmanagement, en in alle gevallen uitsluitend op instructie van een professionele zorgverlener en gehouden aan vertrouwelijkheid; of
 • een claim te kunnen opstellen, indienen, uitvoeren of verdedigen.

Enkele voorbeelden:

 • We kunnen gevoelige informatie over patiënten opvragen bij en op verzoek van onze klanten, leveranciers of andere zakelijke contacten wanneer we u therapie- of technische ondersteuning verlenen voor door ons aan u geleverde producten of diensten.
 • We kunnen gevoelige informatie over u verkrijgen wanneer we vragen en suggesties van u ontvangen over onze producten en diensten.
 • We kunnen op verzoek van de Nederlandse overheid, Europese overheden en/of de Amerikaanse overheidsdienst FDA (Food and Drug Administration) gevoelige informatie verzamelen om de veiligheid en doelmatigheid van onze producten en diensten te waarborgen.
 • We verzamelen mogelijk gevoelige informatie over deelnemers aan klinische studies, onderzoeken en andere onderzoeksinitiatieven.
 • We kunnen gevoelige informatie direct van u krijgen, wanneer u die vrijwillig beschikbaar stelt voor de doeleinden waarvoor deze was verzameld.

Gebruikt Medtronic mijn persoonsgegevens om mij marketingberichten te doen toekomen?

Indien u ons niet meedeelt dat u geen marketingberichten of correspondentie over marktonderzoek van ons wenst te ontvangen of nadat u uw toestemming heeft gegeven (indien vereist), zullen wij op bepaalde tijdstippen misschien persoonlijk contact met u opnemen (via e-mail, fax, post of telefonisch) om u informatie te verstrekken over programma's, producten, diensten en informatie die interessant kunnen zijn voor u.

Wat als ik niet langer marketingberichten wil ontvangen van Medtronic?

Als u niet langer marketing- of marktonderzoeksberichten van ons wenst te ontvangen, of als u wilt dat wij ophouden met het verwerken van uw persoonsgegevens op om het even welke manier, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven onder aan deze privacyverklaring om ons mee te delen dat u dit soort berichten niet langer wenst te ontvangen.

Deelt Medtronic persoonsgegevens ooit met derden?

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt door andere bedrijven van Medtronic, die mogelijk gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland en waar geen vergelijkbare wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens van kracht is. In een dergelijk geval zullen we alle redelijke maatregelen nemen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring en overeenkomstig de Europese en Nederlandse wetgeving. Medtronic deelt uw persoonsgegevens niet met niet-verwante derden zonder uw toestemming, behalve indien anders vermeld in deze privacyverklaring. In het normale zakenverkeer delen we bepaalde persoonsgegevens met bedrijven die we inhuren om diensten te verstrekken of taken uit te voeren namens ons bedrijf. Zo kunnen wij bijvoorbeeld diverse verkopers of leveranciers inschakelen voor de verzending van onze producten. In deze gevallen verstrekken wij de verkoper of leverancier bepaalde gegevens om uw order te verwerken, bijvoorbeeld uw naam en postadres. In alle gevallen waarin wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, eisen wij van hen dat ze deze gegevens behandelen overeenkomstig deze privacyverklaring en mogen zij deze gegevens uitsluitend gebruiken voor dezelfde doeleinden. We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, uitwisselen of publiceren, behalve in het kader van een verkoop, fusie, ontbinding of overname van een bedrijf. Wij kunnen wettelijk verplicht worden om uw persoonsgegevens vrij te geven in het kader van gerechtelijke uitspraken, dagvaardingen, bevelschriften tot huiszoeking, wetten of voorschriften. We kunnen samenwerken met ordehandhavingsdiensten bij het onderzoek naar en de vervolging van bezoekers van websites die onze regels overtreden of zich schuldig maken aan gedrag dat schadelijk is voor andere gebruikers (of illegaal). We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden indien wij van mening zijn dat deze bekendmaking noodzakelijk is om:

 • iemands vitale belangen te beschermen;
 • de veiligheid en integriteit van onze databases of deze website te beschermen;
 • voorzorgsmaatregelen te nemen tegen juridische aansprakelijkheid, toe te zien op de naleving van deze privacyverklaring, of om wetten, voorschriften, gerechtelijke uitspraken of andere juridische procedures na te leven.

Zal Medtronic ooit persoonsgegevens over mij overdragen aan andere landen dan het land waar ik gevestigd ben?

Medtronic kan gegevens buiten het land waarin ze werden verzameld, bekendmaken of voor verdere verwerking overdragen aan alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland en alle andere landen die door de Europese Unie worden erkend als landen met een adequate privacybescherming. Medtronic zal dit alleen doen in overeenstemming met de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie werden verzameld of voor doeleinden waarvoor u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. We zullen de gegevens alleen overdragen aan andere dan de hiervoor genoemde landen indien:

 • de overdracht noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract tussen u en Medtronic of om precontractuele stappen te ondernemen in antwoord op uw verzoek; of
 • indien u instemt met de overdracht; of
 • indien de gegevens adequaat worden beschermd in het andere land, hetzij via contracten of via een andere vorm van bescherming; of
 • de overdracht noodzakelijk is voor het beschermen van uw vitale belangen.

Medtronic heeft met al haar vestigingen en filialen bindende afspraken gemaakt welke er voor zorgen dat persoonsgegevens die binnen het concern worden gedeeld adequaat worden beschermd. Deze afspraken zien ook op (gevoelige) peroonsgegevens die naar Medtronic vestigingen in de Verenigde Staten worden gestuurd.

Wat gebeurt er als de privacyverklaring wordt aangepast?

We kunnen naar eigen goeddunken regelmatig wijzigingen doorvoeren in deze privacyverklaring, en we zullen de meest recente versie hiervan op de websites zetten waar u deze heeft bekeken of gevonden. We adviseren dat u deze privacyverklaring bij ieder bezoek aan een van deze websites zorgvuldig doorleest.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

We gebruiken redelijke materiële, administratieve, en technische beveiligingsmechanismen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, aanpassing of vernietiging. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens ook tot de werknemers en contractanten die op de hoogte moeten zijn van deze gegevens om hun werk uit te kunnen voeren. U mag overigens niet vergeten dat geen enkele verzending via het internet voor 100% veilig is. Zo zijn vooral e-mailberichten die naar ons of door ons worden verstuurd, niet altijd veilig en daarom moet u goed nadenken over welke informatie u ons stuurt via e-mail.

Hoe lang bewaart Medtronic mijn persoonsgegevens?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

Zijn er bijkomende privacybeginselen met betrekking tot de websites van Medtronic?

Links.  Onze websites kunnen links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. We stellen de links ter beschikking als extra service, maar we voeren geen inspecties of controles uit op de privacypraktijken van websites beheerd door derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de prestaties van websites beheerd door derden of voor uw handelstransacties met hen.

Onze websites kunnen ook links bevatten naar andere websites die worden beheerd door Medtronic. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op websites voor bedrijven van Medtronic gevestigd in Europa, en de privacyverklaringen gepubliceerd in de specifieke landen buiten Europa kunnen onderling licht afwijken. Wanneer u een link gebruikt van deze website naar een andere website, zelfs naar een andere website die wordt beheerd door Medtronic, raden wij u derhalve aan de privacyverklaring van die website door te lezen.

Gebruik van cookies door Medtronic

Medtronic kan cookies gebruiken op haar websites. Cookies zijn tekstbestanden die we in de browserbestanden van uw computer plaatsen wanneer u onze websites bezoekt. Deze cookies kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon via uw browser. 

De informatie die we verzamelen met behulp van cookies is niet persoonlijk.

U bent vrij om te beslissen of u cookies wilt weigeren indien uw browser dat toestaat, maar sommige delen van deze website zullen mogelijk niet optimaal werken als u dit doet. Meer informatie over cookies en cookie-instellingen vindt u op de informatiepagina van uw browser. Hieronder vindt u uitleg over welke cookies wij gebruiken en tevens over hoe u het gebruik van deze cookies kunt weigeren. Behalve via de onderstaande cookies laten we niet toe dat derden cookies op onze websites plaatsen.

De onderstaande tabel geeft uitleg over welke cookies we gebruiken en waarom:

Web analytics (Google Analytics)

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe u de website gebruikt. De cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen.

De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de dienst Google Analytics. In het Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe Google omgaat met persoonsgegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van de producten en services van Google, waaronder Google Analytics.

Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

Medtronic kan derde partijen gebruiken om namens Medtronic uw gebruik van onze websites te monitoren met behulp van cookies, pixel tags, web beacons en vergelijkbare technieken. Deze derde partijen kunnen informatie over uw gebruik van onze websites verzamelen en met ons delen, op ons verzoek. Ze kunnen tevens effectiviteit van onze marketing campagnes meten en onderzoeken en paginagebruik volgen. Deze derde partijen kunnen ten slotte ook uitingen (ook wel “banners”) en hyperlinks plaatsen op andere websites die u bezoekt, en kunnen het gebruik van deze banners en hyperlinks van partner websites naar onze websites volgen.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U kunt zelf uw browserinstellingen aanpassen om bepaalde of alle cookies te weigeren. Meer informatie hierover vindt u op de informatiepagina van uw browser.

U kunt cookies toestaan of weigeren door de instellingen in uw browser aan te passen. Bezoekers uit de EU kunnen algemene informatie en informatie over het weigeren van cookies vinden op www.youronlinechoices.eu  or www.allaboutcookies.org.

Uw rechten met betrekking tot bescherming persoonsgegevens

Volgens de Directive 95/46/EC heeft u het recht:

 • te worden geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking en van zijn vertegenwoordiger, de doeleinden van de verwerking, de ontvangers of categorieën ontvangers van de gegevens; en
 • gratis toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens om deze te rectificeren, verwijderen of incorrecte gegevens over uzelf te blokkeren;
 • te protesteren tegen het verwerken van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden;
 • uw toestemming in te trekken.

Hoe kunt u contact opnemen met Medtronic?

We streven ernaar onze dossiers met uw gegevens accuraat te houden. Indien u echter merkt dat uw gegevens onvolledig, foutief of verouderd zijn, of als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, of indien u uw rechten zoals boven beschreven, wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Medtronic Trading NL BV / Medtronic Nederland

Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Nederland
Tel.: +31 (0)45 566 8800
Fax: +31 (0)45 566 8253

Deze privacyverklaring was voor het laatst gewijzigd in december 2015.